Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως εντεταλμένων στο Δήμο Ευρώτα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμ. 02/2018
Θέμα: «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως εντεταλμένων».
Ο Δήμαρχος Ευρώτα
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄), “Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 88 και 279 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011
τ.Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) “Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα.
5. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 43/30565/06.08.2014 του ΥΠ.ΕΣ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) “Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α΄) και
λοιπές ρυθμίσεις”.
7. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 2162/Β΄/27-
09-2011) 2011όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΦΕΚ/τ.Β΄/αρ. φύλλου 684/21.04.2015
και ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017 .
9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα, τις
υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες και την απλούστευση των διαδικασιών με
σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του
Δήμου και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου

Αποφασίζει
A. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως
εντεταλμένους Δημοτικούς συμβούλους και τους μεταβιβάζει τις εξής
αρμοδιότητες:
1. Τον κ. Ζάχο Κωνσταντίνο του Ιωάννη , ως εντεταλμένο σύμβουλο χωρίς
αμοιβή και του αναθέτει την εποπτεία και το συντονισμό της Δημοτικής Ενότητας
Έλους και ειδικότερα:
α) έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Έλους,
β) παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Έλους,
γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα Έλους,
δ) συνεργάζεται με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Έλους για
την επίλυση των προβλημάτων τους και
ε) εξουσιοδοτούμε αυτόν να υπογράφει, «Με εντολή Δημάρχου», βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά και εν γένει διοικητικά έγγραφα, πλην χρηματικών ενταλμάτων,
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Έλους .
2. Τον κ. Παναγιωτακάκο Ηλία του Πλούτωνα, ως εντεταλμένο σύμβουλο
χωρίς αμοιβή και του αναθέτει την εποπτεία και το συντονισμό της Δημοτικής
Ενότητας Κροκεών και ειδικότερα:
α) έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών,
β) παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Κροκεών,
γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών,
δ) συνεργάζεται με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κροκεών για
την επίλυση των προβλημάτων τους και
ε) εξουσιοδοτούμε αυτόν να υπογράφει, «Με εντολή Δημάρχου», βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά και εν γένει διοικητικά έγγραφα, πλην χρηματικών ενταλμάτων,
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Κροκεών .

3. Την κ. Φρήστου Μιχαλούτσου Νικολέτα του Παναγιώτη, ως εντεταλμένη
σύμβουλο χωρίς αμοιβή και της αναθέτει την εποπτεία και το συντονισμό της
Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών και ειδικότερα:
α) έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών,
β) παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Γερονθρών,
γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών,
δ) συνεργάζεται με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών
για την επίλυση των προβλημάτων τους και
ε) εξουσιοδοτούμε αυτήν να υπογράφει, «Με εντολή Δημάρχου», βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά και εν γένει διοικητικά έγγραφα, πλην χρηματικών ενταλμάτων,
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών.
4. Τον κ. Μοίρα Ηλία του ΢τυλιανού, ως εντεταλμένο σύμβουλο χωρίς
αμοιβή και του αναθέτει την εποπτεία και το συντονισμό της Δημοτικής Ενότητας
Νιάτων και ειδικότερα:
α) έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Νιάτων,
β) παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Νιάτων,
γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα Νιάτων,
δ) συνεργάζεται με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους και
ε) εξουσιοδοτούμε αυτόν να υπογράφει, «Με εντολή Δημάρχου», βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά και εν γένει διοικητικά έγγραφα, πλην χρηματικών ενταλμάτων,
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Νιάτων .

Β. Οι ανωτέρω δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής σε αποφάσεις, διοικητικές
πράξεις, κανονιστικές πράξεις και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Τα ως άνω
υπογράφονται αρμοδίως από το Δήμαρχο.
Κάθε έγγραφο, που θεωρείται μείζονος σημασίας για το Δήμο, υπογράφεται από
το Δήμαρχο. Όταν προκύπτει θέμα εφαρμογής των θεμάτων, που ορίζονται με την
παρούσα και ανακύπτει ζήτημα, το οποίο προσκρούει σε διατάξεις Νόμου,
υπερισχύει ο Νόμος.
Γ. Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση, παύει να ισχύει από την ισχύ της
παρούσας.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται με την κοινοποίησή της και λήγει με την
μερική ή ολική ανάκλησή της με μεταγενέστερη απόφαση.
Δ. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος της έδρας του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην
ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια».
Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ
ΒΕΡΔΟΣ ΔΗΜΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
4. Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους
5. Προέδρους Επιτροπών & Προέδρους ΝΠΔΔ
7. Προέδρους Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων
8. Δ/νσεις και Τμήματα & Αυτοτελή Τμήματα/Γραφεία Δήμου

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

About Author

Comments are closed.