Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στο Δήμο Ευρώτα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμ. 01/2018
Θέμα: « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου ».
Ο Δήμαρχος Ευρώτα
Έχοντας υπόψη:
1. Σις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/ 2010 (ΥΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου , τον
ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του καθ΄ ύλην και
κατά τόπο,
2. Σις διατάξεις των άρθρων 86,87, 88 και 89 του Ν.3463/2006 (ΥΕΚ 114/2006 τ.Α΄)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. Σις υπ’ αριθμ. 47, 50, 53 και 56/2014 αποφάσεις του Πρωτοδικείου ΢πάρτης περί
ανακήρυξης του επιτυχόντα και επιλαχόντων συνδυασμών, του Δημάρχου, των
τακτικών και αναπληρωτών δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού, των
τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα για τη δημοτική περίοδο 01.09.2014 έως 31.08.2019,
4. Σο άρθρο 1 παρ. 2, περίπτ. 30.Α.3. «΢ύσταση Δήμων» και άρθρο 2
«΢υγκρότηση Δήμων» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης &
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87 Α), σύμφωνα με
τα οποία ο Δήμος Ευρώτα έχει πέντε (05) Δημοτικές Ενότητες: α. Έλους, β.
Κροκεών, γ. ΢κάλας, δ. Νιάτων και ε. Γερονθρών,
5. Σην υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Σοπικής Αυτοδιοίκησης της
Φώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει,
6. Σο αριθμ. 698/Β΄/20-3-2014 ΥΕΚ αριθμ. ΓΠ− 191 Σροποποίηση της Απόφασης με
αριθμό 11247/28.12.2012 (ΥΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της

Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό
της Φώρας», σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Ευρώτα
ανέρχεται σε 17.891 κατοίκους και συνεπώς σύμφωνα με την υπ΄αρ.
43/30565/6.08.2104 (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΨ) εγκύκλιο του ΤΠΕ΢ με θέμα: «Ορκωμοσία
των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των
συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική περίοδος: 1η ΢επτεμβρίου 2014 – 31η
Αυγούστου 2019)», ορίζεται ανώτατος αριθμός πέντε αντιδημάρχων για το Δήμο
Ευρώτα,
7. Σην από 30.11.2017 παραίτηση του κου Ιωάννη Γρυπιώτη από το αξίωμα του
Δημάρχου του Δήμου Ευρώτα, η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθμ.
309862/13.12.2017 (ΑΔΑ:ΧΡΘ8ΟΡ1Υ-΢ΞΙ), απόφαση του συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
8. Σο από 19.12.2017 πρακτικό συνεδρίασης των μελών του επιτυχόντος
συνδυασμού της δημοτικής παράταξης “΢ΤΓΦΡΟΝΗ ΚΟΙΝΨΝΙΑ- ΔΙΚΣΤΟ
ΠΟΛΙΣΨΝ ΕΤΡΨΣΑ” για την εκλογή νέου Δημάρχου για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα μέχρι την 31.08.2019 ( λήξη τρέχουσας δημοτικής περιόδου), με το οποίο
εκλέγεται νέος Δήμαρχος του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας ο κος ΒΕΡΔΟ΢ ΔΗΜΟ΢,
9. Σο με αριθμ.πρωτ. 319808/22.12.2017 (ΑΔΑ: 7ΖΥΔΟΡ1Υ-ΜΜΒ) έγγραφο του
συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου με θέμα: ” Επικύρωση πρακτικού ΢υνεδρίασης του επιτυχόντος
συνδυασμού ΢ΤΓΦΡΟΝΗ ΚΟΙΝΨΝΙΑ- ΔΙΚΣΤΟ ΠΟΛΙΣΨΝ ΕΤΡΨΣΑ για την
εκλογή νέου Δημάρχου,
10. Σην από 28 .12.2017 παραίτηση του κου Γεωργίου ΢ωτηράκου από το αξίωμα
του Αντιδημάρχου,
11. Σο άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΥΕΚ Α’ 107/31.07.2017) ” Αντιμισθία
Αντιδημάρχων- Αποζημιώσεις Δημοτικών ΢υμβούλων”,
12. Σον Οργανισμό Εσωτερικών Τπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα (ΥΕΚ 2162/Β΄/27-
09-2011) 2011όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΥΕΚ/τ.Β΄/αρ. φύλλου 684/21.04.2015
και ΥΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017,
13. Σην εύρυθμη λειτουργία των Τπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα
α π ο φ α σ ί ζ ει
A. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως
Αντιδημάρχους του Δήμου Ευρώτα, με θητεία έως και την 31η
.08.2019, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς την άσκηση
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.3852/ 2010
(ΥΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄ ) ως εξής:

1. Σον κο Παναγιώτη Πολολό του Δημητρίου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και
του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά
περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας (Ο.Ε.Τ)
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τπηρεσίας Δόμησης και
Σεχνικών Τπηρεσιών και ειδικότερα:
 Αρμοδιότητες Σμήματος Τπηρεσίας Δόμησης
1. Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών
2. Αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών
3. Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών
 Αρμοδιότητες Σμήματος Σεχνικών Τπηρεσιών
1. Αρμοδιότητες Σεχνικών Έργων
2. Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και ΢υγκοινωνιών
 Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
 Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
 Αρμοδιότητες προγραμματισμού και υλοποίησης έργων
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή
αδειών, πιστοποιητικών, συμβάσεων, την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, την
επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
 Έχει την ευθύνη των Ρομά που είναι εγκατεστημένοι στα όρια του Δήμου
Ευρώτα
ΚΑΣΑ ΣΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο
αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών :
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 Τπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας.
 ΢υνεργάζεται με τους προέδρους των Σοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
καθώς και τους εκπροσώπους των Σοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.

2. Σην κα Ελένη Δεντάκου του Ευαγγέλου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και της
μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες όπως αυτές αναλυτικά
περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας (Ο.Ε.Τ)
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ (και συγκεκριμένα):
 Αρμοδιότητες Σμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
1. Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
2. Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών
3. Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών.
 Αρμοδιότητες Σμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Σαμείου
1. Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας
2. Αρμοδιότητες Γραφείου Σαμείου
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή
αδειών, πιστοποιητικών, συμβάσεων, την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, την
επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
Επίσης εξουσιοδοτείται να υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής
και να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους που
συντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
 Αναπληρώνει το Δήμαρχο στην Επιτροπή Διαβούλευσης
 Ορίζεται ως υπεύθυνη τύπου και επικοινωνίας του Δήμου Ευρώτα
ΚΑΣΑ ΣΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο
αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΢κάλας :
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 Τπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας.

 ΢υνεργάζεται με τους προέδρους των Σοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
καθώς και τους εκπροσώπους των Σοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους
3. Σον κο
Παναγιώτη Λυμπέρη του Αντωνίου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και
του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά
περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας (Ο.Ε.Τ) .
Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢ ΑΤΣΟΤΣΕΛΟΤ΢ ΣΜΗΜΑΣΟ΢ ΣΟΠΙΚΗ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢
ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ( και συγκεκριμένα):
1. Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής
 Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής
 Αρμοδιότητες ζωικής παραγωγής
2. Αρμοδιότητες Γραφείου Αλιείας
3. Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων
 Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
 Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή
 Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
4. Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Σουρισμού
 Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης
 Αρμοδιότητες σε θέματα Σουρισμού
ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΤΠ. ΔΟΜΗ΢Η΢ &
ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ (και συγκεκριμένα):
 Αρμοδιότητες Σμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας,
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ΢υντήρησης Πρασίνου

1. Αρμοδιότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας
2. Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας
3. Αρμοδιότητες οδοκαθαρισμού και αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων
4. Αρμοδιότητες Διαχείρισης και ΢υντήρησης Οχημάτων
5. Αρμοδιότητες ΢υντήρησης Πρασίνου
6. Αρμοδιότητες Εποπτείας Αποθήκης Τλικού
 Αρμοδιότητες Σμήματος Σεχνικών Τπηρεσιών
1. Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και ΢υγκοινωνιών
 Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων
2. Αρμοδιότητες ΢υντήρησης Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή
αδειών, πιστοποιητικών, συμβάσεων, την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, την
επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
 Προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ευρώτα
 Έχει την ευθύνη για δράσεις που αφορούν τα αδέσποτα και τα
δεσποζόμενα ζώα
 Έχει την ευθύνη για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων
οχημάτων στα όρια του Δήμου Ευρώτα
ΚΑΣΑ ΣΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο
αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών :
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 Τπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας.
 ΢υνεργάζεται με τους προέδρους των Σοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
καθώς και τους εκπροσώπους των Σοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.

4 . Σον κο Θεόδωρο Παπαγιαννόπουλο του Νικολάου, αντιδήμαρχο με
αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές
αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας (Ο.Ε.Τ) .
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΤΠ. ΔΟΜΗ΢Η΢ &
ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ (και συγκεκριμένα):
 Αρμοδιότητες Σμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των
υδραυλικών έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων
και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού
(γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης,
βιολογικός καθαρισμός κλπ).
 Προγραμματίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευή
έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας
νερού.
 Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους
υδρομετρητές και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Τπηρεσίες για την
είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.
 Μεριμνά για σωστή λειτουργία των υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων
του Δήμου.
 Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή
αδειών, πιστοποιητικών, συμβάσεων, την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, την
επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
ΚΑΣΑ ΣΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο
αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νιάτων :
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 Τπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας.
 ΢υνεργάζεται με τους προέδρους των Σοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
καθώς και τους εκπροσώπους των Σοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.

5. Σην κα Αργυρώ Γκουβούση του Γεωργίου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και
της μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες όπως αυτές αναλυτικά
περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας (Ο.Ε.Τ) .
Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ (και συγκεκριμένα):
 Αρμοδιότητες Σμήματος Τποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του
Δήμου
 Αρμοδιότητες Σμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
1. Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης
2. Αρμοδιότητες σε θέματα ληξιαρχείου
 Αρμοδιότητες Σμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής
Μέριμνας
1. Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
2. Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού (πλην των
αξιολογήσεων των υπαλλήλων του Δήμου Ευρώτα)
3. Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας
 Αρμοδιότητες Σμήματος Κ.Ε.Π.
 ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ
1. Αποκεντρωμένες Τπηρεσίες Με Έδρα Δ.Ε. Γερονθρών
2. Αποκεντρωμένες Τπηρεσίες Με Έδρα Δ.Ε. Έλους
3. Αποκεντρωμένες Τπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Κροκεών
4. Αποκεντρωμένες Τπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Νιάτων
ΙΙ. Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Σμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού
1. Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των
φύλων.
2. Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Τγείας
3. Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή
αδειών , πιστοποιητικών, συμβάσεων, την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων,
την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
 Προεδρεύει του ΢υμβουλίου Ένταξης μεταναστών του Δήμου
 Προεδρεύει του Σοπικού ΢υμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας /
Εγκληματικότητας
 Έχει την ευθύνη και το συντονισμό ενεργειών του Δήμου Ευρώτα σε
θέματα Απόδημου Ελληνισμού και Μεταναστευτικής πολιτικής
ΚΑΣΑ ΣΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ΢
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο
αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Έλους :
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 Τπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας.
 ΢υνεργάζεται με τους προέδρους των Σοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
καθώς και τους εκπροσώπους των Σοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
Β. Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την τέλεση πολιτικών
γάμων.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να
ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ελένη Δεντάκου.
1. Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Πολολός απουσιάζει ή κωλύεται
τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Θεόδωρος Παπαγιαννόπουλος.
2. Όταν η Αντιδήμαρχος κα Ελένη Δεντάκου απουσιάζει ή κωλύεται τα
καθήκοντά της θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
Θεόδωρος Παπαγιαννόπουλος.
3. Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Λυμπέρης απουσιάζει ή
κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης
Πολολός.

4. Όταν ο Αντιδήμαρχος κος Θεόδωρος Παπαγιαννόπουλος απουσιάζει ή
κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ελένη Δεντάκου.
5. Όταν η Αντιδήμαρχος κα Αργυρώ Γκουβούση απουσιάζει ή κωλύεται τα
καθήκοντά της θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
Παναγιώτης Λυμπέρης.
Δ. Τποχρέωση των Αντιδημάρχων είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας
των υπηρεσιών που προΐστανται και η μηνιαία αναφορά στην Εκτελεστική
Επιτροπή της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους.
Η θητεία των οριζομένων Αντιδημάρχων αρχίζει από τη δημοσίευση της
παρούσας απόφασης και λήγει την 31Αυγούστου του έτους 2019.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια
εφημερίδα του νομού Λακωνίας, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Ευρώτα, επίσης να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου
Ευρώτα https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και στην
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.evrotas.gov.gr και να κοινοποιηθεί
αντίγραφό της: ΢το Σμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών της
Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεσιών, σε όλους τους
Αντιδημάρχους, στον Πρόεδρο του Δημοτικού ΢υμβουλίου, και στους
εκπροσώπους των παρατάξεων της μειοψηφίας, και στους Προέδρους και
Εκπροσώπους Δημοτικών και Σοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα.

Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

About Author

Comments are closed.